Skip navigation

Съответствие

PFANNER се ангажира с етични и екологично устойчиви практики и интегритет във всичките си бизнес дейности. Свързаните, с тях, ценности и стандарти са прецизно дефинирани в нашиоя Кодекс на поведението, който лежи в основата на всички наши стопански дейности и процесите на взимане на решения. Като неразделна част от нашата корпоративна култура, Кодексът е задължителен за всички служители от групата PFANNER.

Казано накратко, групата Pfanner се подчинява на следната ценностна система:

Използване на ресурсите и устойчиво развитие: PFANNER си дава сметка за екологичното въздействие на своите стопански дейности и поема сериозно отговорността за опазването на околната среда. В съответствие с екологичното законодателство, PFANNER непрекъснато работи за подобряване на ползваните методи и процеси за да ограничи въздействието на своите стопански дейности върху околната среда. По този начин PFANNER допринася за поддържането на здравословна работна и жизнена среда.

Бизнес интегритет и етика: При общуването с нашите бизнес партньори, PFANNER подхожда с уважение и честност. По-специално, това означава лоялна конкуренция, както и дискретност в работата с конфиденциалната търговска и друга информация подлежаща на по-специална защита. PFANNER не търпи никаква форма на корупция, изнудване и подкупи.

Социална отговорност: PFANNER се ангажира да зачита безрезервно и да защитава основните права и нужди на хората, човешкото достойнство и основните права на работниците дори в страните, където законовите изисквания не предоставят такава защита или я предоставят, но в ограничена степен.

Качество: PFANNER поема задължението да произвежда продукти с най-високо качество и да предостава възможно най-точната и пълна информация на своите бизнес партньори. Гарантираме пред нашите клиенти, че те ще получат безопасни, безупречно хигиенични и висококачествени продукти.

Спазване на закона: PFANNER се ангажира да спазва националните закони и международните правни разпоредби и други външни и вътрешни правила и норми. Нашите мениджъри носят отговорността и гарантират, че в сферата на техните компетенции те няма да допускат никакви нарушения на законите, които биха могли да бъдат предотвратени чрез подходящ надзор и организация.

PFANNER въведе система за управление на съответствието, която да наблюдава и прилага практиките, които са в съответствие със закона и действащите регламенти. Системата за управление на съответствието е набор от определени мерки, целящи да бъде гарантирано спазването на националните и международни разпоредби и по този начин да бъдат избегнат всякакви нарушения на правилата в рамките на групата Pfanner. По-специално, тя е предназначена да поддържа законосъобразното поведение на мениджърите и персонала на дружеството.

За разкриването на злоупотреби - като подкуп, кражба, както и за нарушения на вътрешните принципи на поведение на компанията - PFANNER е предоставил лесен достъп до специален портал за сигнали. Всеки служител, бизнес партньор или клиент, който забележи каквото и да било нарушение на закон, стандарт или принцип на поведение може да съобщи за него чрез адреса за контакти, представен по-долу или чрез портала за сигнали.

Съобщението ще бъде получено от служителя по спазването на правилата, който незабавно ще разследва въпроса. Съобщенията, изпратени чрез портала за подаване на сигнали за злоупотреби, могат да бъдат изпратени и анонимно. Вашето съобщение ще бъде обработено чрез външна платформа за съобщения, управлявана от специализиран партньор. Съобщението може да бъде видяно само от служителя по съответствието и IP адресът не може да бъде проследен. По този начин са спазени всички необходими предпоставки, за да може да се гарантира анонимността на подателите на сигнали. 

Всички потенциални нарушения се разследват с дължимите грижа и внимание и - ако е необходимо - процесът бива последван от взимането на строги мерки. PFANNER гарантира, че предоставената информация ще остане строго поверителна.

Compliance Officer
legalnoSpam(@)pfanner.com
PFANNER HOLDING AG
Alte Landstraße 10
6923 Lauterach
+43 676 8775 5176