Skip navigation

Compliance

Spoločnosť PFANNER sa hlási k eticky a ekologicky udržateľnému správaniu, ako aj k integrite v rámci svojej celkovej obchodnej činnosti. Hodnotové predstavy a štandardy, ktoré s tým súvisia, sú stanovené v Kódexe správania , ktorý tvorí základ všetkých obchodných aktivít a rozhodnutí. Ako elementárna súčasť podnikovej kultúry je záväzný pre všetkých zamestnancov skupiny PFANNER.

Skupina Pfanner sa hlási (súhrnne) k nasledujúcim hodnotám:

Čerpanie zdrojov a udržateľnosť |Spoločnosť PFANNER si je vedomá vplyvu svojho podnikania na životné prostredie a aktívne vníma svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu. Spoločnosť PFANNER nepretržite pracuje prostredníctvom nariadení zákonov o životnom prostredí na zlepšovaní postupov a procesov s cieľom znížiť zaťažovanie životného prostredia svojou obchodnou činnosťou. Spoločnosť PFANNER týmto udržateľným spôsobom prispieva k zachovávaniu zdravého pracovného a životného prostredia.

Integrita a etika vo svete obchodu | Spoločnosť PFANNER sa hlási k rešpektu a čestnosti v styku s obchodnými partnermi. Myslíme tým predovšetkým čestnosť v konkurenčnom boji, ako aj diskrétnosť v súvislosti s firemnými tajomstvami, inými chránenými údajmi a dôvernými informáciami. Korupcia, vydieranie a podplácanie v akejkoľvek forme sa v spoločnosti PFANNER v žiadnom prípade netolerujú.

Spoločenská zodpovednosť | Spoločnosť PFANNER sa zaviazala bez výnimky dbať na základné práva a potreby človeka, jeho ľudskú dôstojnosť, ako aj na základné práva zamestnancov a chrániť ich, aj v krajinách, v ktorých to zákony nezohľadňujú alebo zohľadňujú neúplne.

Kvalita | Výroba produktov v najvyššej kvalite a poskytovanie najlepších možných informácií je samozrejmou povinnosťou spoločnosti PFANNER voči svojim obchodným partnerom. Svojim klientom zaručujeme, že dostanú bezpečné, hygienicky bezchybné a vysokokvalitné výrobky.

Dodržiavanie zákonov | Spoločnosť PFANNER sa hlási k dodržiavaniu národných zákonov a medzinárodných právnych nariadení, ako aj iných externých a interných predpisov. Naši riadiaci pracovníci sú zodpovední za to, že sa v žiadnej oblasti, za ktorú zodpovedajú, neporušuje zákon, ak sa tomu dá zabrániť primeraným dohľadom a organizáciou.

Na kontrolu a presadzovanie správania, ktoré je v súlade so zákonom a s pravidlami, zaviedla spoločnosť PFANNER Compliance Management System. Pod názvom Compliance Management System sa rozumejú opatrenia na dodržiavanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov, ktorými sa zabraňuje porušovaniu pravidiel v skupine podnikov. V prvom rade má podporovať také správanie riadiacich pracovníkov a zamestnancov, ktoré je v súlade so zákonom.

S cieľom odhaliť chybné správanie, ako napríklad podplácanie, krádež alebo aj porušenia vnútropodnikových zásad správania, dáva spoločnosť PFANNER k dispozícii portál na oznamovanie nekalých praktík (tzv. whistle-blowing). Zamestnanci, obchodní partneri a zákazníci, ktorí zistia možné porušenia zákonov, noriem alebo zásad správania, to môžu nahlásiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie alebo portálu na oznamovanie nekalých praktík. Oznámenie prijme pracovník Compliance Officer – situáciu neodkladne preverí.

Oznámenia sa na portáli na oznamovanie nekalých praktík môžu podať aj úplne anonymne. V každom prípade možno pripojiť k oznámeniu aj dokumenty, ktoré obsahujú dôkazy svedčiace o porušení pravidiel. Vaše oznámenie vo forme anonymného podania sa automaticky prepošle na e-mailovú adresu, kde si ho môže pozrieť výlučne pracovník Compliance Officer. IP adresu oznamovateľa, ktorý použije formulár, nemožno spätne vysledovať. Na tento účel sme prijali všetky potrebné technické opatrenia.

Všetkým dôkazom sa venujeme s primeranou svedomitosťou a ak je to potrebné, zavedieme vhodné opatrenia. Spoločnosť PFANNER ručí za to, že s dôkazmi sa zaobchádza dôverne.

Compliance Officer
legalnoSpam(@)pfanner.com

PFANNER HOLDING AG
Alte Landstraße 10
6923 Lauterach
+43 676 8775 5176