Skip navigation

Compliance

 

Compliance jako součást odpovědného řízení firmy PFANNER se hlásí k eticky a ekologicky udržitelnému chování a k integritě ve své celkové obchodní činnosti. S tím spojené představy o hodnotách a standardy byly stanoveny v Etickém kodexu, který tvoří základ pro všechny obchodní činnosti a rozhodnutí. Jako základní součást podnikové kultury je závazný pro všechny zaměstnankyně a zaměstnance skupiny PFANNER.

Skupina Pfanner se hlásí (souhrnně) k níže uvedeným hodnotám:

Spotřeba zdrojů a udržitelnost | Firma PFANNER si je vědoma ekologických dopadů své obchodní činnosti a bere velmi vážně odpovědnost vůči životnímu prostředí. Firma PFANNER kontinuálně nad rámec předpisů zákona o ochraně životního prostředí pracuje na zlepšování postupů a procesů pro další snížení ekologického zatížení souvisejícího s její obchodní činností. PFANNER tak udržitelným způsobem přispívá k zachování zdravého pracovního a životního prostředí.

Integrita a etika v obchodním světě | PFANNER se hlásí k respektování a čestnému jednání při kontaktu s obchodními partnery. Pod tím se rozumí zejména čestnost v konkurenčním boji a diskrétnost ohledně podnikových tajemství, dalších chráněných údajů a důvěrných informací. Korupce, vydírání a uplácení v jakékoli formě nejsou u firmy PFANNER v žádném případě tolerovány.

Sociální odpovědnost | Firma PFANNER se zavázala, že bude neomezeně dodržovat a chránit základní práva a potřeby lidí, lidskou důstojnost a základní práva zaměstnanců, a to i v zemích, v nichž nejsou zákonná zadání zcela zohledňována.

Kvalita | Výroba produktů v nejvyšší kvalitě a poskytování nejlepších možných informací jsou vlastním závazkem firmy PFANNER vůči jejím obchodním partnerům. Zaručujeme našim zákazníkům, že obdrží bezpečné, hygienicky bezvadné a vysoce kvalitní produkty.

Dodržování zákonů | PFANNER se hlásí k dodržování národních zákonů, mezinárodních právních ustanovení a jiných externích a interních předpisů. Naši vedoucí pracovníci nesou odpovědnost za to, že v jejich příslušné oblasti odpovědnosti nedochází k žádnému porušování zákonů, kterému lze zabránit přiměřeným dohledem a organizací.

Pro kontrolu a prosazování chování v souladu s právem a pravidly zavedla firma PFANNER systém řízení compliance. Pod pojmem systém řízení compliance se rozumí opatření, která existují pro dodržování národních a mezinárodních předpisů, a tím k zamezení porušování pravidel v koncernu. Úkolem tohoto systému je podpora chování vedoucích pracovníků a zaměstnanců v souladu s právem.

Pro odhalení nesprávného chování jako například podplácení, krádeže nebo také porušení interních zásad chování poskytuje PFANNER oznamovací portál (Whistleblowing). Zaměstnankyně, zaměstnanci, obchodní partneři a zákazníci, kteří zjistí možná porušení zákonů, norem nebo zásad chování, to mohou ohlásit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů nebo oznamovacího portálu. Oznámení přijme Compliance Officer, který důkladně prověří okolnosti.

Hlášení prostřednictvím oznamovacího portálu lze zaslat také zcela anonymně. Případně lze k oznámení také připojit dokumenty, které obsahují účelné informace o porušení pravidel. Vaše oznámení prostřednictvím anonymního on-line zadání bude automaticky přeposláno na e-mailovou adresu, k níž má přístup výhradně jen Compliance Officer. IP adresu oznamovatele nelze při použití formuláře zpětně vysledovat. K tomu byla učiněna veškerá potřebná technická opatření.

Veškerá oznámení s přiměřenou pečlivostí prozkoumáme a v případě potřeby zavedeme odpovídající opatření. PFANNER zaručuje, že s informacemi bude zacházet důvěrně.

Compliance Officer
legalnoSpam(@)pfanner.com

PFANNER HOLDING AG 
Alte Landstraße 10 
6923 Lauterach 
+43 676 8775 5176