Skip navigation

Ochrana údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Osobné údaje sú v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na fyzickú a identifikovateľnú osobu. Pod spracovaním údajov je potrebné chápať každý proces (ako napr. získavanie, zaznamenávanie alebo ukladanie), ktorý sa s týmito údajmi uskutočňuje.

Pri akomkoľvek kontakte so spoločnosťou PFANNER prostredníctvom e-mailu, telefónu, pošty, faxu alebo kontaktného formulára na domovskej stránke, sa poskytujú (možno aj) osobné údaje spoločnosti PFANNER na spracovanie. Pravidelne pritom ide minimálne o kontaktné údaje ako meno a adresa odosielateľa.

Korešpondenciou so spoločnosťou PFANNER a s tým spojeným zverejnením osobných údajov vyjadrujete výslovný súhlas so spracovaním týchto oznámených osobných údajov spoločnosťou PFANNER, ako aj s poskytnutím týchto údajov spoločnostiam skupiny PFANNER. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a nezávislý od plnenia zmluvy. Keď oznamujete osobné údaje tretej osobe, vychádza spoločnosť PFANNER z toho, že ste oprávnení vyjadriť súhlas s ich spracovaním. Spoločnosť PFANNER bude osobné údaje spracúvať výlučne na ten účel, ktorý vyplýva z vedenia korešpondencie, a po dosiahnutí tohto účelu alebo na vyzvanie ich opäť zmaže, ak to nie je v rozpore so žiadnymi archivačnými lehotami. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať ľubovoľnou formou.

Ak so spracovaním poskytnutých osobných údajov nesúhlasíte alebo ide o osobné údaje tretích osôb a nedisponujete oprávnením na udelenie súhlasu s ich spracovaním, prosíme vás, aby ste od poskytnutia takýchto údajov upustili.

Informácie podľa čl. 13 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov

PFANNER ako spoločnosť zodpovedná za činnosti spracovania údajov je spoločnosť

Hermann Pfanner Getränke GmbH (FN 314034 s)
Alte Landstraße 10
6923 Lauterach, Österreich
Tel.: +43 (0) 5574/ 6720-0
Fax: +43 (0) 5574/ 6720-20
www.pfanner.com
officenoSpam(@)pfanner.com

s konateľmi: Ing. Hermann Pfanner, Mgr. Peter Pfanner, Mgr. Johann Lanzinger, Dipl. Betriebsw Daniel Prahl a Ing. Günter Feusthuber ako zástupcami.

Spracovanie údajov slúži výlučne na účel(-y) sledované každým vedením korešpondencie. Údaje sa podľa GDPR v zmysle čl. 6 spracúvajú výlučne na plnenie právnych záväzkov, na plnenie zmlúv alebo na základe súhlasu so spracovaním, ktorý je uvedený vyššie. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje sa spracúvajú počas trvania účelu a následne sa opäť vymažú. Osobné údaje vzťahujúce sa na obchodné prípady sa uchovávajú v súlade s daňovo-právnymi archivačnými lehotami. Všetky ostatné osobné údaje sa uchovávajú len na obdobie, ktoré je nevyhnutné na účel spracovania. Najneskôr po uplynutí všetkých zákonných archivačných lehôt sa osobné údaje vymažú. Keď sa údaje poskytujú prostredníctvom formulára na webovej stránke, ukladajú sa uvedené údaje na účely spracovania a pre prípad dodatočných otázok šesť mesiacov.

Na písomnú žiadosť sa všetky osobné údaje vzťahujúce sa na dotknutú osobu, ktoré spracúva spoločnosť PFANNER, poskytnú a dotknutá osoba je o spracovaní uvedených údajov podrobne informovaná.

Ak by spoločnosť PFANNER spracúvala nesprávne osobné údaje, autorizujú sa tieto údaje prostredníctvom neformálnej písomnej žiadosti. Prosím, obráťte sa v tejto veci na officenoSpam(@)pfanner.com.

Ak sa súhlas so spracovaním osobných údajov odvolá, osobné údaje sa vymažú, s výnimkou prípadov, že je to v rozpore s povinnosťami archivácie, ktoré stanovuje zákon, alebo so záväzkami vyplývajúcimi z uzatvorených zmlúv. Spracovanie osobných údajov pred doručením odvolania ním zostáva nedotknuté.

Postúpenie osobných údajov tretej osobe sa nepredpokladá. Z účelu spracovania údajov však môže vyplynúť, že postúpenie iným spoločnostiam skupiny PFANNER je nevyhnutné a že sa uskutoční. Osobné údaje sa nepostupujú príjemcom v tretích krajinách.

Existuje právo obmedziť spracovanie osobných údajov na určité účely, ktoré je potrebné uviesť v liste adresovanom spoločnosti PFANNER. Forma tohto listu nie je stanovená.

Keď ste toho názoru, že spoločnosť PFANNER si neplní riadne svoje záväzky vyplývajúce zo zákona o ochrane údajov alebo že iným spôsobom porušila vaše nároky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov.

Súbory cookie

Webová stránka používa na optimalizáciu obsahov stránky takzvané cookies. Sú to textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré nám umožňujú analyzovať návštevnosť stránky. Na tento účel sa informácie o návštevnosti stránky, vytvorené súborom cookie (vrátane vašej skrátenej IP adresy) prenášajú na náš server a ukladajú na analýzu návštevnosti stránky. Informácie o vašej návšteve tejto webovej stránky, vytvorené súborom cookie, neposkytujeme tretím osobám. Používaniu súborov cookie môžete zabrániť vhodným nastavením softvéru svojho prehliadača. Môže sa však stať, že v tomto prípade nebudete môcť využívať v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej stránky.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“. Informácie vytvorené súbormi cookie o vašej návštevnosti tejto webovej stránky sa prenášajú na server Google, kde sa ukladajú. Na základe poverenia od prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google tieto informácie použije s cieľom vyhodnotiť návštevnosť stránky, zostaviť správy o aktivitách na webovej stránke a poskytnúť prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby spojené s návštevnosťou webovej stránky a využívaním internetu. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť vhodným nastavením softvéru svojho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Zhromažďovaniu údajov vytváraných súbormi cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) prostredníctvom Google, ako aj spracovaniu týchto údajov zo strany Google môžete zabrániť tak, že si na nasledujúcom odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača. Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na odkaze http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na odkaze https://www.google.de/intl/de/policies/.

Webová stránka okrem toho používa takzvanú reklamnú funkciu Google, ktorá umožňuje zostavovanie správ Google Analytics podľa demografických znakov a záujmov. Na túto analýzu sa používajú nielen informácie zo súborov cookie z Google, ale aj súbory cookie tretích poskytovateľov. Všetky údaje však máme k dispozícii anonymizované, takže spätné vysledovanie konkrétnych používateľov nie je možné. V prípade, že nesúhlasíte s týmto používaním uložených súborov cookie, môžete ukladaniu súborov cookie úplne zabrániť vhodným nastavením softvéru svojho prehliadača alebo inštaláciou spomínaných pluginov prehliadača môžete znemožniť analýzu svojho používateľského správania prostredníctvom Google Analytics.

Sociálne siete

Na webovej stránke spoločnosti PFANNER sú integrované pluginy sociálnych sietí Facebook, YouTube a Instagram . Pluginy Facebooku sú na webovej stránke rozpoznateľné vďaka logám alebo tlačidlu „Like“ („Páči sa mi“). Keď navštívite webovú stránku, vytvorí sa pomocou pluginu priame spojenie medzi vaším prehliadačom a servermi týchto sociálnych sietí. Prenáša sa pritom informácia, že ste vy so svojou IP adresou navštívili našu stránku. Keď kliknete na tlačidlo Facebooku „Like“ a ste prihlásení na svojom účte, môžete postovať obsahy našich stránok na svojom profile. Každá sociálna sieť dokáže týmto spôsobom prepojiť návštevu našich stránok s účtom používateľa. Upozorňujeme na to, že ako prevádzkovateľ webovej stránky nemáme žiadnu informáciu o obsahu poskytovaných údajov ani o ich používaní sociálnymi sieťami. Ďalšie informácie nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov sociálnych sietí na odkazoch de-de.facebook.com/policy.php, https://www.youtube.de/t/privacy príp. https://help.instagram.com/519522125107875 . Ak si želáte, aby tieto sociálne siete neboli schopné priradiť návštevu stránok PFANNER k vášmu používateľskému účtu, prosím, odhláste sa zo svojho používateľského účtu príslušnej sociálnej siete.